'. $user['tagTitle'] .' - Trang chủ cá nhân của '. $user['name'] .' - '. $domain['keyword'] .'
Trở về

'. $user['tagTitle'] .'
'. $user['tagTitle'] .'
'. $user['name'].'
Người hâm mộ'. $user['fans'] .' Bài báo'. $user['posts'] .'
'.$user['intro'].'
Tất cả nội dung(10)
'; if(!empty($dynamics)){ $dayTime= date('Y-m-d H:i'); $dayDate = $dayTime; $i = 0; foreach ($dynamics as $k=>$v) { if($i != 0){ $showTime = strtotime($dayTime) - ($i * 86400); $dayDate = date('Y-m-d',$showTime).' '.date('H:i',(strtotime($dayDate) - 32400)) ; } $i++; $string .= '
'. $user['tagTitle'] .'
'. $v['content'] .'
'; if(!empty($v['mtoPostDynResourceList'])){ if($v['mtoPostDynResourceList'][0]['type'] ==1){ foreach ($v['mtoPostDynResourceList'] as $key=>$value) { $string .= '
Hình ảnh
'. $user['tagTitle'] .'
'; } }else{ $string .= '
当前时间  0:00
时长  0:10
加载完毕: 44.61%
媒体流类型 直播
倍速
720p
点击展开
+ 关注
正在小窗播放中
'; } } $string .= '
'; } }else{ $string .= '
No data
'; } $string .= '
'; $string .= $footer; $string .= '
'; }else{ $string .= ' '. $user['tagTitle'] .' - Trang chủ cá nhân của '. $user['name'] .' - '. $domain['keyword'] .'
'. $user['tagTitle'] .'
'. $user['name'] .'
Bài báo'. $user['posts'] .'
Người hâm mộ'. $user['fans'] .'

'. $domain['keyword'].'Giới thiệu:'. $user['comments'] .'

'; if(!empty($dynamics)){ $dayTime= date('Y-m-d H:i'); $dayDate = $dayTime; $i = 0; foreach ($dynamics as $k=>$v) { if($i != 0){ $showTime = strtotime($dayTime) - ($i * 86400); $dayDate = date('Y-m-d',$showTime).' '.date('H:i',(strtotime($dayDate) - 32400)) ; } $i++; $string .= '
'. $user['tagTitle'] .'
'. $v['content'] .'
    '; if(!empty($v['mtoPostDynResourceList'])){ if($v['mtoPostDynResourceList'][0]['type'] ==1){ foreach ($v['mtoPostDynResourceList'] as $key=>$value) { $string .= '
  • '. $user['tagTitle'] .'
  • '; } }else{ $string .= '
    '; } } $string .= '
'; } }else{ $string .= '
No data
'; } $string .= '
'; $string .= $footer; $string .= '
'; } echo $string; if($isCache === false) { $cacheData = [ 'users' => $user, 'dynamics'=>$dynamics, 'mtoThesauruses'=>$mtoThesauruses, 'cmsShareJs'=>$cmsShareJs, ]; $a = file_put_contents($fileName, json_encode($cacheData)); } exit; ?>